Kryteria zaliczenia przedmiotu - IBS0

WAŻNE

 1. Bardzo proszę o uważne zapoznanie się z kartą przedmiotu i wymogami w niej zapisanymi!!!
 2. Wszystkie informacje o ocenach będą na bieżąco  wpisywane w systemie USOS - moduł "sprawdziany" !!!
 3. Osoby, które chcą uzyskać "przepisanie" jakiejkolwiek oceny z zajęć realizowanych w ramach modułu fizyka - muszą uzyskać zgodę na przepisanie takiej oceny w terminie do 30.10.2019 roku. Prowadzący dokonuje odpowiedniego wpisu w module USOS - tylko wpisy w tym systemie będą respektowane przy ustalaniu oceny końcowej.

 

Zaliczenie poszczególnych rodzajów zajęć:

 1. Ćwiczenia rachunkowe - I semestr
  • uzyskanie minimalnej oceny (dst) - kryteria zaliczenia podadzą prowadzący zajęcia. Na tej stronie podane są kryteria zaliczenia zajęć prowadzonych przeze mnie.
  • Ocenę "dst" uzyska student, który zgromadzi 50%  punktów możliwych do zdobycia z jednego pisemnego kolokwium tj. na ocenę "dostateczny" wymagane będzie zdobycie 5 punktów. (Za kolokwium można będzie uzyskać: 10 punktów  * 50% = 5p = ocena 'dst'). Brane będą pod uwagę:
   • punkty za kolokwium "końcowe" (max = 10p) - z wagą 1
   • dodatkowe punkty można uzyskać za aktywność na zajęciach. Skala ocen to: 1p; 0,5p; 0p; -1p  - punkty te są dopisywane do wyniku kolokwium.

 2. Zajęcia laboratoryjne - II semestr -  Warunki zaliczenia wynikają bezpośrednio z regulaminu I pracowni fizycznej - szczegółowe kryteria zostaną podane przez prowadzących zajęcia. Minimalne wymagania wynikające z regulaminu to:
  • oddanie i zaliczenie na ocenę pozytywną sprawozdań do wszystkich realizowanych ćwiczeń (prawdopodobnie 6 ćwiczeń),
  • zaliczenie teorii do realizowanych tematów.

 3. Wykłady:
  • I semestr
  • II semestr
   • EGZAMIN - jest zaliczony gdy student uzyska wynik: - minimum 40% z możliwych do zdobycia punktów.

Istnieje możliwość uzyskania zwolnienia z egzaminu. 

Studenci nieodwracalnie UTRACĄ SZANSĘ na zwolnienie z pisania egzaminu jeśli zostanie stwierdzony przez prowadzącego fakt fałszowania list obecności (podpisywanie listy obecności za nieobecne osoby).

WSTĘPNE kryteria to:

 1. Uwzględniana jest obecność na wykładach - student, który chce uzyskać zwolnienie z egzaminu może mieć maksymalnie jedną nieobecność na każdy semestr. 
 2. Uwzględniane będzie zachowanie studentów na wykładach. Zachowanie to będzie oceniane w skali punktowej: +1;  +0,5;  0; -1;
  • brane będzie pod uwagę m.in:
   • spóźnianie się na zajęcia,
   • zajmowanie miejsc na sali wykładowej,
   • zajmowanie się sprawami nie związanymi z tematyką wykładu.
  • maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów:  Max_p = 15 p   (Planowanych jest 15 wykładów łącznie w I + II semestrze),
  • minimalna liczba punktów uprawniająca do zwolnienia:  Min_p = Max_p - 2  .
 3. Ocena z zaliczenia ćw. rachunkowych - 4.0 (db) - wymagania odnośnie oceny mogą zostać zmienione.
 4. Ocena z zaliczenia laboratorium - 4.0 (db) - wymagania odnośnie oceny mogą zostać zmienione.

Ustalenie oceny końcowej

Ocena końcowa będzie bazowała na punktach zdobytych przez studenta za następujące rodzaje aktywności:

 1. Średnia ważoną z trzech ocen bazowych:
  • Zaliczenie ćwiczeń rachunkowych w pierwszym semestrze. Ocena jest przeliczna na wynik procentowy (oc. dst = 60%, dst+ = 70% itd...) i brana pod uwagę z wagą 2/6.
  • Ocena z laboratorium z fizyki. Ocena jest przeliczna na wynik procentowy i brana pod uwagę z wagą 1/6
  • Punkty z egzaminu pisemnego przeliczone na wynik procentowy. Wynik procentowy egzaminu jest brany pod uwagę z wagą 3/6. Egzamin jest zdany wtedy gdy student uzyska wynik - minimum 40% 
 2. Możliwe będzie uzyskanie dodatkowych tzw. "bonusowych" punktów za np. realizację zadań wyznaczonych w systemie e-learningowym. O liczbie możliwych do zdobycia punktów studenci zostaną poinformowani w momencie utworzenia odpowiedniego zadania.
 3. Progi punktowe / procentowe potrzebne do uzyskania odpowiedniej oceny końcowej:
  • poniżej 50% - ocena - 2.0 ndst,
  • na oc. - 3.0 dst --- (50% - 64,9%),
  • na oc. - 3.5 dst+ --- (65% - 74,9%),
  • na oc. - 4.0 db --- (75% - 81,9%),
  • na oc. - 4,5 db+ --- (82% - 88,9%),
  • na oc. - 5.0 bdb --- (89% - 100%).